Pobierz umowę.

Wzór umowy:

Umowa najmu

Zawarta w Łodzi, w dniu……………………….

Pomiędzy, Jackiem Rutkowskim zamieszkałym Łodzi przy ul. Brzozowej 19 m.22, legitymującym się dowodem osobistym nr …………….., zwanym dalej „Wynajmującym”, a

Panem/Panią/Firmą………………………………………………………………………………,

adres zamieszkania:……………………………………………………………………………..,

ul…………………………………………………………………………………………………..,

dowód osobisty nr …………………………………………………..,

zwanym dalej „Najemcą”.

§ 1

Wynajmujący udostępnia odpłatnie na czas określony, Najemcy mieszkanie w Łodzi przy ul. …………………, na okres ……………….. dni.

W terminie od…………………….. do……………………….,

dla …….. osób.

Najemca zobowiązuje się do opuszczenia mieszkania do godziny 10:oo ostatniego dnia najmu.

§ 2

Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu, jednorazową opłatę najmu w wysokości …………………………………. zł.

słownie……………………………………………………………………………………………………………..zł, płatną z góry w dniu rozpoczęcia najmu.

Wynajmujący kwituje pobranie powyższej kwoty.

§ 3

Najemca nie ma prawa oddawania najmowanych pomieszczeń w podnajem osobom trzecim.

§ 4

Najemca zobowiązuje się do nadzoru i ochrony wyposażenia zajmowanego mieszkania. W przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego szkód, Najemca zobowiązuje się do pokrycia strat finansowych lub usunięcia szkód na swój koszt.

§ 5

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W mieszkaniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla Wynajmującego.

§ 7

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

WYNAJMUJĄCY:                                                                                                                NAJEMCA: